Пятница, 16 февраля 2018 08:46

Как поздравить с Сагаалхой по-бурятски

Сагаалха – один из главных праздников бурят. В 2018 году его будут отмечать 16 февраля. Семьи соберутся за праздничным столом, где будут звучать поздравления с Сагаалхой на бурятском языке:

Сагаан hараар! – Поздравляем всех с Белым месяцем!

Сагаалха- манай hайндэр
Саг уедэ мандаха болтогой.
Гаража ерэhэн энэ жэлдэ
Газар дайдамнай урэжэлтэй байг.

Поздравления с Сагаалганом на бурятском языке в стихах

С 1990 года Сагаалган или Белый месяц получил в Бурятии статус всенародного праздника. Сейчас его отмечают в республике повсеместно. На нашем сайте представлены лучшие стихотворные строки, посвященные этому празднику.

Эхэ газартам, эсэгэ дэлхэйдэм,
Буряад орондом, бууса тоонтодом
Бужа ерэбэш даа Сагаан hарамнай, Сагаалгамнай.
Нэгэ наhа нэмээжэ ерэбэш даа,
Угай заншалаар угтахабди даа.
Арад зоноо амаршалнаб даа
Саган hараар, Сагаалганаар.

Сагаан hараар, Сагаалганаар!
Сарюун дорюун убгэд, хугшэд!
Сасуу олон уеын нухэд!
Сагаалганай амар мэндэ!
Сагаалганай амар мэндэ!
Жэл бухэндэ жэгдэ амгалан,
Он бури омог дорюун,
Олон жэлдэ олошорон байхадаа,
Одоо жаргал эдлэхэбди бултадаа!

Зоной золтой hайндэр.
Ерэбэл даа жэнгирhээр
Ехэ hайндэр газаамнай.
Бадарбал даа дэгжэhээр
Баяр жаргал досоомнай.
Сагаанhара сахилзан ерэбэ,
Сагаалгамнай сарюунаар эхилбэ.
Убгэд хугшэд бурхандаа мургэбэ,
Ухибууднай бэлэгтэ хуртэбэ.

Празднование Сагаалхи или Нового года продолжается в течение месяца. Поздравьте своих партнеров по бизнесу, коллег по работе, родных и друзей, отправив им красивые слова поздравления на бурятском с Сагаалхой 2018.

Саган hара сэлмэжэ
Сагай байдал хубилба.
Саган эдеэн дэлгэржэ
Сагаалгамнай эхилбэ!

Унгын сэсэгууд hалбаржа,
Ургэн талые гоёог лэ.
Таряан ногоон эбхэржэ
Тарган жэл орог лэ!

Хайрата буряадууд!
Таа бугэдэниие Сагаалганаар амаршалнаб!
Ута наhатай, удаан жаргалтай!
Урматай, урагшатай ябахатнай болтогой!

Сагаа hара сахилзаhаар
Саган hара морилоол даа
Сагынь болоод салгидаhаар
Саган эдеэн дэлгэрбэл даа.
Саган хуhан сэргэдэмнай
Сагаалгамнай ерээд буугаа
Саган сэдьхэлhээ бэе бэеэ
Сагаалганаар золгоел даа…
Арад зондоо Сагаан hара
Аза жаргал уреэгээл даа
Нэрэ солынь магтан ургоод,
Нэгэ наhа нэмээгээл даа…

Баунтовский Дацан "Даши Даржалин"

Авторизуйтесь, чтобы комментировать