Среда, 21 ноября 2018 09:06

Конкурс по бурятскому языку среди школьников "Эхэ Хэлэн - Манай Баялиг"

В Буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева завершился XXVI конкурс по бурятскому языку"Эхэ Хэлэн -Манай Баялиг" , который прошел при поддержке Информ Полис.

Результаты конкурса по бурятскому языку среди школьников "Эхэ Хэлэн -Манай Баялиг". 
Участие приняли 70 команд , общее количество участников составило свыше 650 человек. 
Конкурс прошел при поддержке ИНФОРМ ПОЛИС . 
Первые три места заняли команды: 
1. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм. набрав общее количество баллов - 98,6
2. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг. 98
3. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда сургуули. 92,7

Результаты по номинациям и общий список по местам смотрите ниже:


«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». 
БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ СУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ 
XХVI НААДАМАЙ ДҮНГҮҮД

«БУРЯАД ХЭЛЭН»
гэжэ номинациин зургаан үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд
1. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
2. Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
3. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда сургуули
4. Захааминай аймагай Хуртагын дунда сургуули
5. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм
6. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда сургуули

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ
I СУУРИ Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда сургуули
II ҺУУРИ Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
III ҺУУРИ Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг


ОРОД ДУУНУУДЫЕ БУРЯАДААРАА ДУУЛАЯ

I СУУРИ Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда сургуули
II СУУРИ Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда сургуули
III СУУРИ Буряад Уласай үндэсэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

«Саяны» гэсэн Тунхэнэй нютагай нэгэдэл , Забанова Оюна Александровна 
Микрофон «Дуулаха дуратайб» 10-ти лучшим командам
- Ахын аймагай Өөрлигэй дунда сургуули
- Ахын аймагай Сорогой интернат- сургуули
- Баргажанай аймагай Лугшаханай дунда сургуули
- Захааминай аймагай Михайловкын дунда сургуули
- Захааминай аймагай Мэлын дунда сургуули
- Захааминай аймагай Хуртагын дунда сургуули
- Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули

УРАН ГАРТАН
I СУУРИ Дармаева Лена, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
II ҺУУРИ Табхаева Хэшэгма, Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда Сургуули
III СУУРИ Унсуева Алтана, Ахын аймагай Өөрлигэй дунда сургуули

МОДОН ДАРХАН
I СУУРИ Цыбиков Хангал, Захааминай аймагай Хуртагын дунда сургуули
II СУУРИ Сыренов Алдар, Ахын аймагай Өөрлигэй дунда сургуули
III СУУРИ Раднаев Хайдап, Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб

УРАН БАРИМАЛ
I СУУРИ Рампилова Адиса, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм
II СУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
III СУУРИ Тушинова Галина, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин "Үетэн" бүлгэм


ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН
I СУУРИ Батуева Юлия, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм
II СУУРИ Раднаева Алтана, Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули
III СУУРИ Чойдонов Арсений, Зэдын аймагай Петропавловкын суглуулагдамал бүлэг

 

1. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм. 98,6
2. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг. 98
3. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда сургуули. 92,,7
4 Хориин аймагай Ааланай дунда сургуули 92,6
5 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 88,3
6. Ахын аймагай Өөрлигэй дунда сургуули 87,5
7. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтайн дунда сургуули 87,1
8. Захааминай аймагай Мэлын дунда сургуули 87
9. Захааминай аймагай Үлэгшэнэй дунда сургуули 85,8
10. Захааминай аймагай Хуртагын дунда сургуули 83
11. Буряад Уласай үндэсэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 81,8
12. Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда сургуули 81,5
13. Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда сургуули 78,5
14. Хяагтын аймагай суглуулагдамал "Найрамдал" бүлэг 76
15. Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда сургуули 75,6
16. Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда сургуули 72,3
17. Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда сургуули 71,2
18. Баргажанай аймагай Лугшаханай дунда сургуули 71,1
19. Ахын аймагай Сорогой интернат- сургуули 68,2
20. Хяагтын аймагай Алтайн дунда сургуули 67,2
21. Зэдын аймагай Петропавловкын суглуулагдамал бүлэг 66,3
22. Сэлэнгын аймагай Үбэр -Зөөхэйн дунда сургуули 64,1
23. Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда сургуули 62
24. Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда сургуули 61,2
26. Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда сургуулиин "Дүхэриг" бүлэг 60,7
25. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда сургуулиин "Үетэн" бүлгэм 60,7
27. Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда сургуули 59,3
28. Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 59,2
29. Яруунын аймагай Мужыхын дунда сургуули 57,1
30. Захааминай аймагай Михайловкын дунда сургуули 54,2
31. Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда сургуули 53,5
32. Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда сургуули 53,2
33. Ивалгын аймагай Ивалгын дунда сургуули 52
34. Зэдын аймагай Цагаатайн дунда сургуули 51,9
35. Загарайн аймагай Асагадай ба Эрхиригэй сургуулинуудай суглуулагдамал бүлэг 51,5
36. Ивалгын аймагай Ивалгын дунда сургуулиин «Баян Тугад» бүлгэм 50,5
37. Зэдын аймагай Боргойн дунда сургуули 49,5
38. Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал "Тэрэнги" бүлэг 47,3
39. Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда сургуули 43,7
40. Ивалгын аймагай Сотниковой дунда сургуули 1-дэхи бүлэг 40,5
41. Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 1-дэхи ба 6-дахи дунда сургуулинуудай «Эбтэй бүлгэм» 40,2
42. Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын интернат- сургуули 39
43. Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда сургуули 38,5
44. Зэдын аймагай Инзагатын дунда сургуули 36,5
45.Ивалгын аймагай hужаагай дунда сургуулиин «Мушэд» бүлгэм 36,5
46.Улаан-Үдэ хотын 28-дахи Элүүржэлгын интернат-сургуули 34,7
47.Улаан-Үдэ хотын 2-дохи дунда сургуули 34,7
48. Зэдын аймагай Дээдэ-Ториин дунда сургуули 33
49. Улаан-Үдэ хотын 26-дахи дунда сургуули 32
50. «Буряад үнэн» сониной "Найдал" бүлэг 31,5
51. Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда сургуули 29,7
52. Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын дунда сургуули 28,5
53. Улаан-Үдэ хотын 47-дохи дунда сургуули 28
54. Улаан-Үдэ хотын 56-дахи дунда сургуули 27,5
55. Ивалгын аймагай Гүрэльбын дунда сургуули 27
56. Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда сургуули 25,5
57. Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда сургуули 25
58. Улаан-Үдэ хотын 8-дахи дунда сургуули 25
59. Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда сургуули 25
60. Хяагтын аймагай Субэгтын дунда сургуули 24,2
61. Ивалгын аймагай сужаагай дунда сургуулиин «Одод» бүлгэм 22,5
62. Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда сургуули 21,5
63. Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда сургуули 20,2
64. Ивалгын аймагай Сотниковой дунда сургуули 2-дохи бүлэг 14,5
65. Улаан-Үдэ хотын 64-дэхи дунда сургуули 14
66. Сэлэнгын аймагай Юрөөгэй дунда сургуули 12,7
67. Улаан-Үдэ хотын 44-дэхи дунда сургуули 12,5
68. Улаан-Үдэ хотын 43-дахи дунда сургуули 12
69. Хяагтын аймагай Хяагтын Адагай дунда сургуули 10,5
70. Улаан-Үдэ хотын 55-дахи дунда сургуули 3

Авторизуйтесь, чтобы комментировать