Воскресенье, 17 ноября 2019 18:39

XXXII конкурс "ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ"

23 ноября 2019 года в Буддийском университете состоится XXXII конкурс по бурятскому языку " ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ". Конкурс проходит среди школьников Этнической Бурятии на знание бурятского языка, традиций и культуры.

За прошедшие пять с половиной лет этот замечательный конкурс, проходящий каждый месяц учебного года, с октября по май, уже выпустил в большую жизнь многие сотни выпускников средних школ Этнической Бурятии, с твердым духовным наказом любить свою родину, уважать свой родной язык, говорить на родном языке, почитать его и передавать дальше, как огонь жизни истории своего народа, своей семьи, своей школы, своего района, своего села, уважать свой народ, духовную культуру и национальные традиции. Никогда и нигде не забывать о том, что родной язык, его диалекты — это корни и ствол общего древа единого бурятского народа.

Напомним, что от конкурса к конкурсу оргкомитет праздника старается ввести все новые и новые виды состязаний, которые приносят нашим детям огромную практическую пользу, как в быту, в жизни, так и в сфере личностного роста, духовного развития, становления характера, обретению множества важнейших навыков — и в этом мы видим серьезнейший вклад Сангхи России в фундаментальное развитие личности подрастающего поколения Бурятии.

Организатор: Буддийская традиционная Сангха России, Буддийский университет "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева .
Конкурс пройдет при поддержке ИНФОРМ ПОЛИС.

XXXII наадамай положени

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА
БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» им. Д. Д. Заяева .

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»
Бүгэдэ Буряадай Сургуулинууд хоорондын 32-дохи наадам
2019 оной ноябриин 23
Эбээн тэдхэгшэ: «Информ-Полис» сонин
НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД
Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ.
Хүүгэд, залуучуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг арьбадхаха хүсэл дэмжэжэ, арадаймнай баялиг болохо эхэ хэлээ хүндэлэн үргэлжэлүүлхэ.
Эхэ хэлэнэйнгээ нөөсэ баяжуулха даабаринуудаа үргэдхэхэ, хүүгэдэй зохёохы арга боломжо хурсадхаха.

НААДАМАЙ САГАЙ ХУБААРИ
1 Наадам Ивалгын дасанда 11 сарын 23-да үглөөнэй 10-аас , бүридхэл 9.00 сагаас эхилхэ.
2 Энэл үдэр ноябриин 23-да үдэрэй 12 сагаас «Буряад ФМ» радиодо эрхим хүдэлмэринүүдэй буулгабари 45-дахи, 29-дэхи гэрнүүдтэ үнгэрхэ. Бүлэгэй хүүгэдээс, багшанараас интервью абалга.

НААДАМАЙ ЭРИЛТЭНҮҮД
1 Найма – юһэ хүтэй бүлэгтэ (команда) эхин, дунда, ахамад ангинуудай сурагшад бүридэн орохо ёсотой. Бүлэгэй бүридэлдэ буряад заншалаар үсэеэ гүрэнхэй 70 хубинь басагад байха зэргэтэй. Бейджигүүдээ бу мартагты!
2 Нютаг бүхэниие түлөөлэгшэд өөрын нютаг хэлэн дээрээ хэлэхэ, хөөрэхэ, хэсэн ажалаа хамгаалха.
3 Бүлэгүүдэй тусхай бэлэдхэлтэй гэшүүд «Дуу оршуулан дуулаха», «Уран гартан», «Уран дархан», «Уран баримал», «Хамба ламын шан абалгын тэмсээн» гэсэн урилдаануудта тус-тустаа ороно.
4 Мэдүүлгэеэ, уридшалан шалгагдаха толинуудаа үгтэсэн болзор соонь эльгээгты.
5 Бүлэгэй бэшэ гэшүүд хамта (2-3 хүн) «Буряад хэлэнэй» даабаринуудые нэгэ доро 2 часай туршада хихэ. Үдэөөс урда бүлэгөөрөө ороод, бүгэдэ нэгэ доро даабаринуудаа дүүргэхэ. Буряад хэлэ хүгжөөхэ тэмсээнүүд: хонин талын «Блиц-урилдаан», «Бэлигүүн толи», «Хэлээ баяжуулая!», «Баян хэлэтэй арад ерээдүйтэй». Энэ даабарида жюриин гэшүүдэй табисан оноонууд бүридхэгдөөд, нэгэ сэгнэлтээр табигдаха.
6 «Ород хэлэнээс оршуулга. Уран уншалга» гэсэн тэмсээндэ оршуулгаяа асарха.
7 Үдын хойно бүлэгүүд (8 хүтэй команда) үрөөнүүдээр таража, «Этигэл Хамбын магтаал», «Доншуур маани», «Сагаан Дара эхын магтаал…» сээжээр гүйсэдхэхэ .
8 Иимэ түхэлөөр үнгэрсэн урилдаанаймнай удаа бүхы оноонууд согсологдожо, сууринууд олгогдохо.

Положении сайтдээрэ ород харагты

https://ehehelen.ru/xxxii-naadamaj-polozheni/

Авторизуйтесь, чтобы комментировать