Суббота, 02 мая 2020 02:54

35-й Конкурс по Бурятскому языку "ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ"

15 мая 2020 года состоится 35-й Конкурс по Бурятскому языку ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ, конкурс среди школьников Этнической Бурятии на знание бурятского языка.
Организаторы:
Буддийская традиционная Сангха России, Буддийский университет "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева.

Конкурс пройдет при поддержке : Министерства Культуры Республики Бурятия .

Во время распространения Короновируса COVID-19 , конкурс переходит в режим онлайна.
Это будет первый опыт проведения данного конкурса в режиме онлайн.
Изучать родной язык, нужно в любой ситуации.

За прошедшие года этот замечательный конкурс, проходящий каждый месяц учебного года, с октября по май, уже выпустил в большую жизнь многие сотни выпускников средних школ Этнической Бурятии, с твердым духовным наказом любить свою родину, уважать свой родной язык, говорить на родном языке, почитать его и передавать дальше, как огонь жизни истории своего народа, своей семьи, своей школы, своего района, своего села, уважать свой народ, духовную культуру и национальные традиции. Никогда и нигде не забывать о том, что родной язык, его диалекты — это корни и ствол общего древа единого бурятского народа.

Напомним, что от конкурса к конкурсу оргкомитет праздника старается ввести все новые и новые виды состязаний, которые приносят нашим детям огромную практическую пользу, как в быту, в жизни, так и в сфере личностного роста, духовного развития, становления характера, обретению множества важнейших навыков — и в этом мы видим серьезнейший вклад Сангхи России в фундаментальное развитие личности подрастающего поколения Бурятии.

35-дахи наадамай положени (шэнэлэгдээ)

Буддын шажантанай заншалта Сангха
«Даши Чойнхорлин» Буддын шажанай Ехэ сургуули
«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ»
Бүгэдэ Буряадай сургуулинууд хоорондын 35-дахи наадам

Эбээн тэдхэгшэ: БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН
2020 оной майн 15

НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД
– Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдээ.
– Хүүгэдые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг арьбадхаха хүсэл дэмжэнэ.
– Эхэ хэлэнэйнгээ нөөсэ баяжуулха даабаринуудаа үргэдхэхэ, хүүгэдэй зохёохы арга боломжо хурсадхаха.

НААДАМАЙ САГАЙ ХУБААРИ
Анхарагты!!!
Наадам майн 15 хүрэтэр сахим түхэлөөр үнгэрхэ. Дүн гаргалга, илагшадые шагналга онлайн майн 18-да үдэрэй 15.00 сагта үнгэрхэ.
Наадамай эрилтэнүүдые сайн уншагты.

НААДАМАЙ ЭРИЛТЭНҮҮД
а) Мэдүүлгэеэ болон дүүргэсэн даабаринуудаа майн 15 болотор сахим хаягаар exexelen@gmail.com эльгээгты.
б) Бүлэгүүдэй тусхай бэлэдхэлтэй гэшүүд «Уран дархан», «Уран баримал» гэсэн урилдаануудта гэрэл зурагуудые эльгээхэ. Сахим хаяг: exexelen@gmail.com
в) Буряад хэлэ хүгжөөхэ тэмсээнүүд: «Бэлигүүн толи», «Хэлээ баяжуулая!», «Баян хэлэтэй арад ерээдүйтэй». Бэлдэсэн ажалнуудаа майн 15 хүрэтэр бэлдээд эльгээхэ энэ хаягаар: exexelen@gmail.com
г) «Ород хэлэнээс оршуулга». Уран уншалга» гэсэн тэмсээндэ оршуулгаяа 1 сурагшаар нютаг хэлэнэй үгүүлбэреэр уншуулаад, энэ хаягаар эльгээхэ: exexelen@gmail.com
Анхарагты: 35-дахи наадамай буряад хэлэ хүгжөөхэ «Бэлигүүн толи», «Хэлээ баяжуулая!», «Баян хэлэтэй арад ерээдүйтэй», «Ород хэлэнээс оршуулга» гээд тэмсээнүүдтэ илагшад тус-тустаа шагнагдаха гээд тэмдэглэе.
д) «Этигэл Хамбын магтаал», «Доншуур маани», «Сагаан Дара эхын магтаал…» уншалгаар урда наадамуудта сайн дүн харуулсан бүлэгүүд тусхайлан Улаан-Үдэ ерэжэ, магтаал болон ород хэлэнээс оршуулсан дуунуудаа студи соо миндасан дээрэ бэшүүлхэ. Наадамай дүнгүүд соо Улаан-Үдэ уригдаха бүлэгүүд нэрлэгдэхэ.
ж) Сахим хаягаар эльгээсэн хүдэлмэринүүдтэй шүүгшэд танилсажа, урилдаанаймнай бүхы оноонууд согсологдоод, он-лайн аргаар Zum болон Ютуб дээрэ табигдаха видео соо сууринууд олгогдохо, шангууд барюулагдаха.
З) Хүндэтэ сурагшад, багшанар!
«Эхэ хэлэн-манай баялиг» гэсэн 35-дахи наадамай хэмжээндэ Буряад Уласай элдэб насанай, олон ондоо аймагуудай үхибүүдтэ хизаар ороноо шэнжэлэлгын хүдэлмэриин удхатай, сэдхүүлшэнэй ажалай эхин ойлгосонуудтай танилсуулха «Буряадай нангин тахигдаха газарнууд эдир репортёрнуудай нюдөөр – Достопримечательности Бурятии глазами юных репортеров» гэсэн түсэлдэ бэлигтэй сурагшадые шэлэн абалгын шата үнгэрхэ. Үхибүүдэй энэ наадамда дүүргэсэн хүдэлмэри, багшанарай зууршалга-бэшэг, сурагшын урда жэлэй наадамуудай дүн г.м. согсолоод, тус түсэлдэ дэмжэлгэ үнгэрхэ гэжэ дуулгая. Түсэл тухай тодорхой мэдээн-ссылкэ https://президентскиегранты.рф/public/application/item…

НААДАМАЙ ШАТАНУУД
Табан хушуу мал гэгдэһэн морин, үхэр, хонин, ямаа, тэмээгээ үе наhаараа үдхэжэ hууhан буряад зоной ажабайдалые адууhа малhаа амяарнь харахын аргагүй юм. Тиимэһээ эхэ хэлэндээ зорюулһан «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн наадамай шатанууд үндэһэн шагай нааданай буудалнуудай нэрээр нэрлэгдэнхэй.
Шагайнууд хонин, ямаан, морин, үхэр, тэмээн гэһэн ондо ондоо үзэгдэлтэй байдаг юм. Хабтайжа бүхыгөөд унаһан шагайе «хонин» («бүхэ»), хонхойгоод унаһыень «ямаан» («хонхо»), бүтүү талаараа өөдөө хараад тогтоһониинь «морин», хээтэй хажуугаараа өөдөө хараһаниинь «үхэр», сомсойгоод тогтошоһониинь «тэмээн» («ёро») болодог юм

 

https://ehehelen.ru/35-dahi-naadamaj-polozheni/

Авторизуйтесь, чтобы комментировать