Понедельник, 09 марта 2020 20:05

38 сабдаков - хозяев местности БурятииНеотъемлемая часть молебна Монлам Ченмо - подношение балина сабдакам всей этнической Бурятии. Хамбо Лама лично читает это восхваление, перечисляя 38 сабдаков - хозяев местности.

Сабдаки (хозяева местности) этнической Бурятии:

Буряад ороной газарай эзэнэй нэрэнууд:

1. Хүктэ хаан; 2. Хумун хаан; 3. Бурин хаан; 4. Баргхан хаан; 5. Шагтай хаан; 6. Буха нойон; 7. Алхана; 8. Хаан уула; 9. Ойхон уула; 10. Олон Турин нойон; 11. Баян батар; 12. Байгал далай; 13. Дархан бабай; 14. Түнхэн уула; 15. Тури нойон; 16. Ангар мүрэн; 17. Ама сагаан; 18. Сэлэнгэ мүрэн; 19. Ирху далай; 20. Мүнхэ сагаан; 21. Хаара хаан; 22. Халзан хаан; 23. Сэлма хушуу; 24. Мундарга; 25. Үндэр гахана; 26. Онон мүрэн; 27. Айралжан; 28. Челсана Буурал бабай; 29. Шанаа; 30. Баршагаар уула; 31. Сагаан хада; 32. Шэбээтэ бабай; 33. Ултинай бабай; 34. Баян тугад; 35. Чингисханай обоо; 36. Сантуула; 37. Бурханта; 38. Дархита бабай.

Авторизуйтесь, чтобы комментировать