Среда, 24 апреля 2019 00:37

Ежедневная Молитва Буддиста на Бурятском и Русском языках

На Бурятском языке.
Сэлэнгын буряадаар. 

Этигэл ябуулха ес орошибай.
Би тэрэ мэтэ эхэ болосон огторгойн хизаартай сасуу хамаг амитан арбан зүгэй гурбан сагай хамаг Түүншэлэн ерэгшэдэй бэе, зарлиг, сэдьхэл, эрдэм, үйлэнүүдэй мун шанар болосон, наян дүрбэн мянган тоото номын согсонууд гархын орон, хамаг хутагтан хубарагуудай агуу эзэн, ашата изагуур ба үндэсэнтэй хамта түгэс согто дээдэ ламануудта этигэнэм! 
Ламадаа этигэнэм! Бурханда этигэнэб! Номдо этигэнэб! Бурсан хуварагуудта этигэнэб! (гэжэ гурбан дахин дабтахаа). Идам мандалай бурхадай суглаан нүхэд хамтануудтаа этигэнэм! 
Согто этигэл дээдэ номые тэдхэгшэ сахюусан бэлгэ бэлигын нюдэнтэй түгэсэшэдтэ этигэнэб! (гэжэ гурбан дахин дабтахаа)
Бурхан ном ба суглаанай дээдэнүүдтэ бодисадта хүрэтэр этигэнэб би! Минии үгэлигэ тэрэ мэтэ үйлэдэсэн эдэ буянаар 
хамаг амитанай тусын тула бурхан болон бүтэхэ болтогай (гэжэ гурбан дахин дабтахаа) 
Гурбан эрдэнидэ этигэнэб би. Хамаг хилэнсые тус тустан наманшалнам. Амитанай буянда даган баясанаб. Бурханай бодиие сэдьхэлээр баринаб. Бурхан ном ба суглаанай дээдэдэ боди хyрэтэр этигэнэм би. Өөр бусадын тусые сайтаар бүтээхын тула боди сэдьхэлые үүсхэн үйлэдэнэб. Дээдэ боди сэдьхэлые үүсхэн үйлэдэжэ, хамаг амитаниие би уринаб. Дээдэ боди ябадалые сэдьхэлдэ эдлэн үйлэдэжэ, хамаг амитанай тусын тула бурхан болон бүтэхэ болтогай. (гэжэ гурбан дахин дабтахаа) 
Хамаг амитан жаргалан ба жаргалангай шалтагаантай түгэлдэр болтогай! Хамаг амиган зоболон ба зоболонгай шалтаганаас хагасаха болтогай! Хамаг амитан зоболонгүй жаргалаас хагасахагүй болтогай! Хамаг амитан ойро, холо уур ташияангы хоероос ангижарсан гэн тэгшэдэ байха болтогай! (гэжэ гурбан дахин дабтахаа)
Хэн шүтэн барилдахаас болосон , түрэхэ угы, түридэхэ угы, мүнхэ угы, тасарха угы, очохо угы, ерэхэ угы, тус бури удхатай бэшэ, нэгэ удхатай бэшэ, туурбил шухала амарлисан 
нирваание үзүүлэгшэ, тууласан бурхан хэлэгшэдэй дээдэ тэрээндэ мүргэнэб! Амарлигые хэрэглэгшэ Шравагууд бүхэниие мэдэхээр чухала амарлисанда хүтэлэгшэ али мун ба, амитание тусалан үйлэдэгшэнүүдэй мүрые мэдэхээр юртэмсын туса бүтээгшэ хэн. Алинтай үнэхээр түгэсэсөөр шадагшанууд элдэб зуйл түгэлдэр энээние номлосон, Шраваг Бодисадын суглаантай хамта бурханай эхэ тэрээндэ мүргэнэб! Сэжэгэй тоорые тиин арилган, гун болоод агуу ехэ бэе түгэсэсэн, Самандабадрын гэрэлнүүд бүхыгөөс сасаруулагшада мүргэнэб! Хосоролгүй хамаг амитанай этигэл болоод, тэстэшэгүй шулмасай аймаг сэрэг хамтые улдээнгуй дарагша, бодото бүхэниие хосоролгүй үнэхөөр айладагша 
Илажа түгэс нүгшэсэн бурхан нүхэр хамта энэ орондо заларжа соерхогты ! Ямар мэтэ хубилсанай тэдыхэнээр тэнгэринэрээр угаал үзэсэн мэтэ, тэнгэриин арюун усаар түүншэлэн гэгээн бэеые угаан зальбарнаб би. 
Газар дэлхэйе хүчөөр сүршөөд, 
сэсэг дэлгээжэ Сумбэр уула, 
дүрбэн тубиие наран, сараар чэмэглэн энээниие, 
бурханай орондо зорин үргэсөөр,
хамаг амитан маша арюун орондо эдлэн ябаха болтогай! 
«Ом сарва татха гата идам гуру радна мандала хамни раяа даяами»! 

Хори буряадаар

Этигэл ябуулха еһон орошибай.
Би тэрэ мэтэ эхэ болоһон огторгойн хизаартай сасуу хамаг амитан арбан зүгэй гурбан сагай хамаг Түүншэлэн ерэгшэдэй бэе, зарлиг, сэдьхэл, эрдэм, үйлэнүүдэй мун шанар болоһон, наян дүрбэн мянган тоото номын согсонууд гархын орон, хамаг хутагтан хубарагуудай агуу эзэн, ашат изагуур ба үндэһэнтэй хамта түгэс согто дээдэ ламануудта этигэнэм! Ламануудта этигэнэм! Бурханда этигэнэб! Номдо этигэнэб! Бурсан хуварагуудта этигэнэб! (гэжэ гурбан дахин дабтахаа). Идам мандалай бурханай суглаан нүхэртэй хамтануудтаа этигэнэм! Согто этигэл дээдэ номые тэдхэгшэ сахюусан бэлгэ бэлигын нюдэнтэй түгэсэшэдтэ этигэнэб! (гэжэ гурбан дахин дабтахаа)
Бурхан ном ба суглаанай дээдэнүүдтэ бодисадта хүрэтэр этигэнэб би! Минии үгэлигэ тэрэ мэтэ үйлэдэһэн эдэ буянаар 
хамаг амитанай туһын тула бурхан болон бүтэхэ болтугай (гэжэ гурбан дахин дабтахаа) Гурбан эрдэнидэ этигэнэб би. Хамаг хилэнсые тус тустан наманшалнам. Амитанай буянда даган баясалсанаб. Бурханай бодиие сэдьхэлээр баринаб. Бурхан ном ба суглаанай дээдэдэ боди хyрэтэр? этигэнэм би. Өөр бусадын туһые һайтаар бүтээхын тула боди сэдьхэлые үүсхэн үйлэдэнэб. Дээдэ боди сэдьхэлые үүсхэн үйлэдэжэ, хамаг амитаниие би зочилсугай. Дээдэ боди ябадалые сэдьхэлдэ эдлэн үйлэдэжэ, хамаг амитанай туһын тула бурхан болон бүтэхэ болтогай. (гэжэ гурбан дахин дабтахаа) 
Хамаг амитан жаргалан ба жаргалангай шалтагаантай түгэлдэр болтогай! Хамаг амиган зоболон ба зоболонгай шалтаганһаа хагасаха болтогай! Хамаг амитан зоболонгүй жаргалһаа хагасахагүй болтогай! Хамаг амитан ойро, холо уур་ташияангы་хоерһоо ангижарһан гэн тэгшэдэ байха болтогай! (гэжэ гурбан дахин дабтахаа)
Хэн шүтэн барилдахаһаа болоһон түрэхэ угы, түридэхэ угы, мүнхэ угы, таһарха угы, ошохо угы, ерэхэ угы, тус бури удхатай бэшэ, нэгэ удхатай бэшэ, туурбил шухала амарлиһан 
нирваание үзүүлэгшэ, туулаһан бурхан хэлэгшэдэй дээдэ тэрээндэ мүргэнэб! Амарлигые хэрэглэгшэ шравагууд бүхэниие мэдэхээр шухала амарлиһанда хүтэлэгшэ али мун ба, амитание туһалан үйлэдэгшэнүүдэй мүрые мэдэхээр юртэмсын туһа бүтээгшэ хэн. Алинтай үнэхээр түгэсэһөөр шадагшанууд элдэб зуйл түгэлдэр энээние номлоһон, шраваг бодисадын суглаантай хамта бурханай эхэ тэрээндэ мүргэнэб! Сэжэгэй тоорые тиин арилган, гун болоод агуу ехэ бэе түгэсэһэн Самандабадрын гэрэлнүүд бүхыһөө сасаруулагшада мүргэнэб! Хосоролгүй хамаг амитанай этигэл болоод, тэстэшэгүй шулмасай аймаг сэрэг хамтые дарагша, бодото бүхэниие хосоролгүй үнэхөөр айладагша Илажа түгэс нүгшэһэн бурхан нүхэр хамта энэ орондо өөдэ болон соерхо! Ямар мэтэ хубилһанай тэдыхэнээр тэнгэринэрээр угаал үзэһэн мэтэ, тэнгэриин арюун уһаар түүншэлэн гэгээн бэеые угаан зальбарнаб би. Газар дэлхэйе хүжөөр сүршөөд, сэсэг дэлгээжэ Сумбэр уула, дүрбэн тубиие наран, һараар шэмэглэн энээниие, бурханай орондо зорин үргэһөөр хамаг амитан маша арюун орондо эдлэн ябаха болтогай! «Ум сарва татхагата идам гуру радна мандала хамнираяа даяами»! Перевел Дондоков Баир Лама 

На русском языке . 

Обращение к Прибежищу и порождение Бодхичитты Представив себя в окружении всех существ, помня о страданиях – сути сансары, желая избавить от них несчастных скитальцев и веря, что в этом могут помочь только Три Драгоценности, обратись к Гуру, как к сути всех Прибежище : Обращаюсь к Прибежищу превосходных сиятельных Гуру: добрейшего коренного и линии преемственности, которые являются природой достоинств и деяний тела, речи и ума всех Татхагат десяти направлений и трёх времён, источником восьмидесяти четырех тысяч Дхармаскандх и полновластными повелителями всех Арьясангх. Обратись к Четырёхчастному Прибежищу: Обращаюсь к Прибежищу в Гуру! (в первый раз эта строка пропускается) 
Обращаюсь к Прибежищу в Будде! Обращаюсь к Прибежищу в Дхарме! Обращаюсь к Прибежищу в Сангхе 

Обратись к Идаму и Дхармапалам: Обращаюсь к Прибежищу в сонме божеств мандал идамов с окружением, Обращаюсь к Прибежищу в великолепных превосходных покровителях,хранящих Дхарму защитниках, обладающих оком мудрости. (трижды) 
До самого Пробуждения я обращаюсь к Прибежищу В Будде, Дхарме и Высшем Собрании. Пусть накоплениями от совершения даяния и прочего На благо скитальцам я стану Буддой! 
Я обращаюсь к Прибежищу в Трёх Драгоценностях, Исповедуюсь в каждом из всех совершённых проступков, Сорадуюсь добродетели скитальцев, Держусь умом Будда-Бодхи. 

Я до самого пробуждения обращаюсь к Прибежищу в Будде, Дхарме и Высшем Собрании, Ради достижения цели для себя и других Совершаю порождение Бодхичитты. Породив сознание превосходного Бодхи, Я буду заботиться обо всех существах И, следуя великолепной практике Бодхисаттв, Пусть стану Буддой на благо скитальцам! (трижды) 
Да обретут все существа блаженство и причины блаженства! Да избавятся все существа от страданий и причин страданий! Да не расстанутся все существа с блаженством без страданий! Да пребудут все существа в беспристрастии, избавленном от привязанности и ненависти к своим и чужим! (трижды)

Кланяюсь тому Превосходнейшему из вещающих Совершенных Будд, который показал 
Пратитьясамутпаду, умиротворяющую И полностью успокаивающую умопостроения: «нет пресечения и нет рождения, нет прекращения и нет постоянства, нет прихода и нет ухода, нет различий и нет единства». 
Кланяюсь той Матери Будд и сонма шраваков с Бодхисаттвами, Которая знанием всех основ приводит к полному успокоению ищущих умиротворения шраваков; Которая знанием путей реализует цели мира для тех, кто творит пользу скитальцам; Которой истинно исполнившись, Могучие везде провозглашают Её многообразие. 

Кланяюсь полностью устранившему сеть умопостроений, обладающему глубинным и обширным телом, «всегда благие» лучи повсюду Струящему! 

Защитник всех без исключения существ, 
Ты, божество, непрестанно громящее полчища мар, О, истинно постигший все явления Бхагаван, Прошу, приди сюда вместе со свитой! 
Как лишь только родится, Божества омовенье свершают. Так же и я омываю Чистой, божественной влагой.
Я подношу с нерушимой верой Тонкие, мягкие и легкие божественные одежды Тому, кто обрел нерушимое ваджрное тело, Пусть и я обрету ваджрное тело. 
Представляя обителью Будд, подношу эту землю, умащенную благовониями и усыпанную цветами, гору Сумеру и четыре континента, украшенные солнцем и луной. Пусть силой этого все скитальцы наслаждаются в чистой земле! 

ИДАМ ГУРУ РАДНА МАНДАЛА КАМНИРЬЯ ДАЯМИ 
Перевод Тенгон лама

запись с хурала Дацана "Балдан Брэйбун" , Кяхтинский район. 
закадровый голос в видео - Юролтуев Нацог Дорж амбэ! 

Авторизуйтесь, чтобы комментировать