Пятница, 31 мая 2019 16:42

Сагаан Убгэнэй Сан хуралСагаан Убгэнэй Сан, Сэржэм – приумножение количества домашнего скота, предохранение от краж.

Сагаан убгэндэ сэржэм ургэхын уншалга. 

Жээ! Эрдэниин шанараар бутэhэн haбан соо 
hайхан эмын эрдэнь найруулhан hайн ундаа 
Лама идам гурбан эрдэнидэ ургэhэноо
Цогто ушарал баяр дэлгэруулжэ уйлдэ. 

Эрдэниин шанараар бутэhэн hабан соо 
hайхан эмын эрдэнь найруулhан hайн ундаа 
Богдо аба сагаан убгэн шамда ургэhэноо 
Согто ушарал баяр дэлгэруулжэ уйлэдэ. 

Эрдэниин шанараар бутэhэн hабан соо 
hайхан эмын эрдэнь найруулhан hайн ундаа 
Тэнгэри лусадай суглаануудта ургэhэноо
Согто ушарал баяр дэлгэруулжэ уйлдэ!

Авторизуйтесь, чтобы комментировать