Вторник, 28 января 2020 15:31

XXXIV конкурс по бурятскому языку "ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ"

1 февраля 2020 года в Буддийском университете состоится XXXIV конкурс по бурятскому языку " ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ" на знание бурятского языка, традиции и культуры - среди школьников Этнической Бурятии.

Организатор : Буддийская традиционная Сангха России,
Буддийский университет "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева .

Конкурс пройдет при поддержке торговой группы "Абсолют".

За прошедшие пять с половиной лет этот замечательный конкурс, проходящий каждый месяц учебного года, с октября по май, уже выпустил в большую жизнь многие сотни выпускников средних школ Этнической Бурятии, с твердым духовным наказом любить свою родину, уважать свой родной язык, говорить на родном языке, почитать его и передавать дальше, как огонь жизни истории своего народа, своей семьи, своей школы, своего района, своего села, уважать свой народ, духовную культуру и национальные традиции. Никогда и нигде не забывать о том, что родной язык, его диалекты — это корни и ствол общего древа единого бурятского народа.

Напомним, что от конкурса к конкурсу оргкомитет праздника старается ввести все новые и новые виды состязаний, которые приносят нашим детям огромную практическую пользу, как в быту, в жизни, так и в сфере личностного роста, духовного развития, становления характера, обретению множества важнейших навыков — и в этом мы видим серьезнейший вклад Сангхи России при поддержке меценатов в фундаментальное развитие личности подрастающего поколения Бурятии.

Положение

БУДДЫН ШАЖАНТАНАЙ ЗАНШАЛТА САНГХА «ДАШИ ЧОЙНХОРЛИН» ГЭСЭН БУДДЫН ШАЖАНАЙ ЕХЭ СУРГУУЛИ
«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» Бүгэдэ Буряадай сургуулинууд хоорондын 34-дахи наадам 2020 оной февралиин 1

Эбээн тэдхэгшэ: Худалдаа-наймаанай «АБСОЛЮТ » хамжан.


НААДАМАЙ ЗОРИЛГОНУУД

– Наадам буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлээхэ, эхэ хэлээ хүндэлхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байгуулхын тула эмхидхэгдээ.
– Хүүгэдые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, уралиг арьбадхаха хүсэл дэмжэнэ.
– Эхэ хэлэнэйнгээ нөөсэ баяжуулха даабаринуудаа үргэдхэхэ, хүүгэдэй зохёохы арга боломжо хурсадхаха.

НААДАМАЙ САГАЙ ХУБААРИ

1. Наадам Ивалгын дасанда 2 сарын 1-дэ үглөөнэй 10-аас , бүридхэл 9.00 сагаас эхилхэ.
2. Энэл үдэр февралиин 2-то үдэрэй 12 сагаас «Буряад ФМ» радиодо эрхим хүдэлмэринүүдэй буулгабари болон интервью 45-дахи, 29-дэхи гэрнүүдтэ үнгэрхэ. Бүлэгэй хүүгэдээс, багшанараас интервью абалга.
НААДАМАЙ ЭРИЛТЭНҮҮД
1. Найма-юсэн хүтэй бүлэгтэ (команда) эхин, дунда, ахамад ангинуудай сурагчад бүридэн орохо ёсотой. Бүлэгэй бүридэлдэ буряад заншалаар үсэеэ гүрэнхэй 70 хубинь басагад байха зэргэтэй. Бейджигүүдээ бу мартагты!
2. Нютаг бүхэниие түлөөлэгшэд өөрын нютаг хэлэн дээрээ хэлэхэ, хөөрэхэ, хэсэн ажалаа хамгаалха.
3. Бүлэгүүдэй тусхай бэлэдхэлтэй гэшүүд «Бүжэг», «Уран гартан», «Уран дархан», «Уран баримал», «Хамба ламын шан абалгын тэмсээн» гэсэн урилдаануудта тус-тустаа ороно.
4. Мэдүүлгэеэ болон уридшалан шалгагдаха толинуудаа үгтэсэн болзор соонь эльгээгты.
5. Бүлэгэй бэшэ гэшүүд хамта (2-3 хүн) «Буряад хэлэнэй» даабаринуудые нэгэ доро 2 часай туршада хэхэ. Үдэөөс урда бүлэгөөрөө ороод, бүгэдэ нэгэ доро даабаринуудаа дүүргэхэ. Буряад хэлэ хүгжөөхэ тэмсээнүүд: хонин талын «Блиц-урилдаан», «Бэлигүүн толи», «Хэлээ баяжуулая!», «Баян хэлэтэй арад ерээдүйтэй». Жюриин гэшүүдэй табисан оноонууд бүридхэгдөөд, нэгэ сэгнэлтээр табигдаха.
6. «Ород хэлэнээс орчуулга. Уран уншалга» гэсэн тэмсээндэ оршуулгаяа асарха, мүн оршуулсан үгүүлэлээ нэгэ доро бултааран уншаха.
7. Үдын хойно бүлэгүүд (8 хүтэй команда) үрөөнүүдээр таража, «Этигэл Хамбын магтаал», «Доншуур маани», «Сагаан Дара эхын магтаал…» сээжээр гүйсэдхэхэ.
8. Иимэ түхэлөөр үнгэрсэн урилдаанаймнай удаа бүхы оноонууд согсологдожо, сууринууд олгогдохо.

Авторизуйтесь, чтобы комментировать