Понедельник, 25 марта 2019 20:22

29 -дэхи «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэhэн наадамай дүнгүүд

Ивалгын дасанда болодог «Эхэ хэлэн - манай баялиг» заншалта урилдаан мартын 23-да 29-дэхиеэ болобо. 70 һургуулиин һурагшад һайн бэлэдхэлтэй ерээд, урилдаанда илалта туйлаха эрмэлзэлтэйнүүд байгаа. 
Урилдаанда Гааргын һургуулиин һурагшад хабаадажа, 5-дахи hуури эзэлээ. 

«Модон дархан» номинацида 1-дэхи местэ Бадмаев Владимир (6 класс) эзэлээ. 
«Уран гартан» номинацида Светлана Намжилова (10 класс) арһан дэгэл оёод, тест- даабари нэгэ алдуутайгаар хээд, 2-дохи hуури эзэлээ. 
«Буряад хэлэн» номинацида «Блиц-урилдаан», «Эрдэни-Хайбзун Галшиевай сургаалнууд» болон «Лексическэ дасхал» (грамматика бурятского языка) ородог. Эндэ 6-дахи классай һурагшад Матанова Дулгар, Галсанова Долгор, Намжилова Элина гурбан 3-дахи местэдэ гараа. 

Нэгэшье түлбэригүйгѳѳр тус урилдаанда ошожо хабаадаhандаа Хурамхаанай «Гандан Ше Дувлин» дасанай эрхим хүндэтэ Шэрээтэ лама О.Н. Намжиловта, Унаасаагай ерээдүйн дасанай болон Хурамхаанай дугангуудай эрхим хүндэтэ ламанарта, аймагай hуралсалай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ В.Ц. Малановта, Арзгунай гулваа Т.М. Евреевтэ мүнгэ оложо, hомолжо үгэhэндэнь баяр баясхаланиие хүргэнэбди. 

Н. Шарланова, 
Гааргын дунда hургуулиин буряад хэлэ бэшэгэй багша

Авторизуйтесь, чтобы комментировать