Суббота, 24 августа 2019 00:38

Эрхи тухай

Сагаан үнгэтэй эрхи шэлээр, молороор (хрусталь), зандан модоор ба заанай яһаар хэгдэдэг. Тиихэдээ хүнэй бэе элүүржүүлжэ, сэдьхэлэй байдал тэгшэрүүлдэг удхатай. Шара үнгэтэй эрхи прунус гэһэн түбэд нэрэтэй ургамалай үрөөр, алтанай зүйлөөр, хуба (янтарь) шулуугаар бүтээгдэдэг. Шара үнгэтэй эрхи хүнэй бэеын элшэ хүсэ шангадхахаһаа гадна, эд зөөриин, баялигай, үндэр туйлалтануудай ба гүн сэдьхэлэй мэдэрэлэй элшэ хүсэ эршэдхэн татадаг. Хуба шулуунай эрхи нюдэнэй үбшэнгүүдтэ туһатай.

Мүн лэ эрхи улаан үнгэтэй шүрэ (коралл) гү, али улаан занданаар бүтээгдэһэн байжа болохо. Улаан үнгэ - засаг баригшадай һүлдэ тэмдэг.

Түмэр, номин ба ургамалай хара үнгэтэй үрөөр хэгдэһэн боро, ногоон, хара үнгэтэй эрхинүүд муу юумэ дарахада туһалха үүргэтэй.

Үшөө элдэб янзын яһаар бүтээгдэһэн эрхинүүд байдаг. Тэдэниие юрын зоной хэрэглэхэнь хорюултай. Юундэб гэхэдэ, тэдэнэр ехэ дошхон хүсэтэй һэн тула, тэдэниие хэрэглэһэн бүтээлшэдэ шанга эрилтэнүүд табигдадаг.

Мүн лэ оршолонто юртэмсын һүлдэ - хүхэ үнгэтэй эрхи ажаһуудалда хэрэглэхэдэ һайн.

Үнэтэ шулуунуудаар хэгдэһэн эрхинүүд эгээл эрхим гэжэ тоологдодог. Тэдэнэй тоодо эм домто тусхай аргатай эрхинүүд байха. Тиимэ эрхинүүдые хүзүүндээ зүүгээд ябахада туһатай. Буддын нюдэ һүлдэлһэн тэмдэгүүдтэй эрхи үндэрөөр сэгнэгдэдэг. Энэ гайхамшагта эрхи үбшэнгүүдһээ эдэгээхэһээ гадна, бүтээлшын үнэнхэ зүрхэнһөө шүтэжэ, буян ехээр үйлэдэбэл, үнгэеэ һэлгэхэ аргатай. Түрүүшээр боро үнгэтэй аад, баймга шарабтар, саашадаа улаан, хара улаан болоод, һүүлэй һүүлдэ хүрин үнгэтэй боложо хубилдаг. Энэ хадаа эрхи татагшын буян үйлэдэһэнэйнгөө хүсөөр дээшээ хүгжэһэнэй тэмдэг болоно.

Энэдхэгэй ба Түбэдэй йогин ламанарай дунда рудракши гэжэ ургамалай үрөөр хэгдэһэн эрхи үндэрөөр сэгнэгдэдэг. Айхабтар ехэ эди шэдитэй тиимэ эрхиие хэрэглэхэ гээшэ зэрлиг мори унажа һургаһантай адли гэжэ хэлэгдэнэ.

Эрхинүүд 108, 7, 21, 54, 68 түхэреэн һубһанһаа бүридэһэн байдаг. Эрхи бүхэн заабол оройдоо «толгойтой» байха еһотой. Тэрэнэй холбоотой томо жэжэ хоер монсогуудынь «инь - янь» гэһэн эрын ба эмын элшэ хүсэнэй нэгэдэлэй һүлдэ тэмдэг гэһэн удхатай.

Авторизуйтесь, чтобы комментировать