Среда, 18 мая 2016 14:07

Конкурс Магталов посвященному Пандито Хамбо Ламе Этигилову

Магталы 2016

                                         
Магтал 
Буряад хүнэй хүбүүмби
                                                                                            Цындыма Бабуева
Абынгаа hаруулхан тоонтодо
Анханай гурим сахижа,
Адуунай бэлшээри дахаhаар
Арбаадхан наhаяа гүйсэлэйб.
Ангирхан шубуунай ганганаае
Аляархан байжа шагнагша hэм,
Агтынгаа хурданиие мэдүүлэн,
Айлайнгаа буусые тойрогшо hэм.
Хүбшэдѳѳ гаража агнахадаа
Хүхын донгодоое дуулагша hэм,
Хүлэгѳѳ табилуулан зорижо,
Хүршындѳѳ хүрэжэ ерэгшэ hэм.
Хүршынгѳѳ арюухан Должодтой
Холшорлон наадажа үнжэгшэ hэм…
Нэгэтэ манайда морилhон
Ламбагайн хэлэhэнэй еhоор
Намайгаа абам шэрэжэ,
Номдо hурахым эльгээгээ hэн.
Алтан ганжарбаа яларуулhан
Агынгаа дасанда хубарагаар
Ашата багшанарай үргэмжѳѳр
Анханайнь гурим сахиhаар,
Энеэдэ ханяадаяа мартажа,
Эрдэмэй гэшхүүрээр дамжажа,
Арюун номой нюдые
Олохо харгыдаа гарабаб.
Олон нүхэдѳѳр хамтадаа
Отошын эрдэмдэ этигэжэ,
Олоной түлѳѳдэ оролдожо,
Буддын шажанай санаартан
Болохын түлѳѳдэ оролдобоб
Эхин шатаяа дүүргэхэдэм,
Эрдэмтэ багшам намайгаа
Хариин тэрэ газар руу,
Холын саhата Түбэд руу
Үреэхэдэжэ мордохуулба
Үндэр гэгээн багшада
Үргэхэдэжэ зорюулба.
Холын тэрэ харгыда
Хоер моритой гарабашьбе,
Хүнэhэ хоолтойш байбашье,
Хариин нютагай дээрмэшэдтэ
Харатай хоротой хулгайшадта
Хүнэhэ, моридоо абтуулаад,
Сүл губиин элhэндэ
Сүхэржэ ангажа ябабашье,
Сохом нэгэл хэзээб даа
Суута Түбэдэй орондо
Хүрэхэл байhанаа мэдэрэн,
Үргэhэ нойргүйшье ябаhаар,
Үлдэхэ зобохыешье үзэhѳѳр,
Үнэн нүхэдэй туhаламжаар,
Үбдэг дээрээ мүлхиhѳѳр
Хүрэжэ ерэбэбди одоошье
Хүн зоной шүтэдэг
Суута мүргэлэй орондо,
Саhата бурханай орондо,
Дээдын бурхадай орондо,
Далай Ламын хүреэндэ.
Энэ үзэсхэлэн диваажанда
Эрдэм номой нюдэ оложо,
Эди шэдиин бэлигтэ hуража,
Буддын дээдэ hургаалай,
Богдо Зонховын номнолой
Эрдэмэй ехэ далайе
Энэ бэеэрээ үзэхэ
Эгээн ехэ талаан
Энэ наhандам тудалдаа.
Арбан найман жэл соо
Агуу номые шудалжа
Далай Ламын үршѳѳлѳѳр
Дооромбо зэргэдэ хүртэбэб.
Нютагаа бусажа баяртай,
Набшагархан hэеы гэртээ
Намайгаа хүлеэжэ байгааша
Наhатайхан эжыхэнээ золгожо,
Наhаараа мүргэжэ ябаhан
Бурхандань хадаг барижа,
Сэдьхэлээ ехээр ханаа  hэм
Абынгаа сэргэдэ мүргэжэ,
Алдахан хадагаа үргэжэ,
Буряад зонойнгоо заншалаар
Буусаяа тойрожо гороолоо hэм…
Номой еhоор арадайнгаа
Амгалан байдалай тулада
Ашата буян үйлэдэжэ,
Арга шэдиин еhоор
Аргалха заяагаа хэрэглэжэ,
Агынгаа дасанда hуугаа hэм…
Сансарын хүрдын эрьеэн соо
Сагай шэрүүн шуурганда
Сохюулан, хамуулан абтажа,
Буруу үзэлтэнэй буhалгаанда
Буряад арадай түрүүшүүл
Буянта лама багшанар
Бултадаа гэмтэн гэгдэжэ,
Холын холо орон руу
Сүлүүлжэ зариманиинь хэhээгдээ,
Харин ехэнхи санаартан
Хороогдожо, зобожо хосороо…
Хойто далайн hэбшээндэ
Хатуу  харьяд доромжололдо
Хамагай муухай зоболонгоор
Хосорхо туйлдаа хүрэбэшье,
Агууехэ Багшын
Ашатай номой  хүсѳѳр,
Арhа мяхаараа хэhэн
Арбан буянай ашаар
Амиды мэндэ сүлэлгэhѳѳ
Амитан зонхон хоертоо
Бусаха талаантай байгдаа даа.
Олон нүхэдѳѳ харида
Орхижо ерээ бэлэйбди,
Нюусаар нелбоhоео аршан
Нарата дэлхэйн хүрьhэндэ
Нюухадажа тэдэнээ булагдаа даа…
Эрьехэ наранай ээлжээндэ
Эдэ нүхэднай тэхэрижэ,
Эхэ нютагтаа мүндэлжэ,
Эдлэхэл байха жаргалаа.
Буряад хүнэй хүбүүмби,
Буурал эхын түрэмэлби,
Буддын шажанай санаартанби,
Бүгэдын амгалан сахигшаби.
Ууган Эхэ дэлхэйдэ
Утааниинь дайнай буураг лэ,
Улад зонойм нютагта
Уужам сэдьхэл диилэг лэ,
УМ МА НИ БАД МЭ ХУМ!


         .                 Аюшеева Гажидма ЦибиковнаХамба лама Даша-Доржо
Этигэлэвтэ зорюулагдана.
Жэгүүртэ дэлхэйн альган дээрэ
Жэгтэй ушар тохеолдонхой,
Жэнхэни гайхалтай тушалда
Жэшээтэ тайлбари тайлагданагүй.
Элшээр шанга наран доро
Элинсэгэйнгээ Һүлдэ алдаршуулҺан,
Элдин буряадай дэбисхэр дээрэ
Этигэлэв Хамба түрэҺэн
Алтан шара наран доро
Арюун байхань болтогой!
Буряад арадай омог
Бултанда мэдээжэ болонхой
Ажа байдалыемнай эмхидүүлҺэн,
Аажамаар маниие сахиҺан
Сэдьхэл байдалаймнай шэмэг,
Сээжэ зүрхэнэймнай хүсэн.
Хамагые яҺала хүлгөөҺэн
Хамба манай Этигэлэв.
Малша, аргаша арадтаа
Машаар туhалха хүсэтэй,
МартагдаҺан сагые ҺэтэлҺэн
Магтаал  татаха этигэлтэй!
Уужам түби дэлхэй дээрэ
Угаа үндэр нэрэнь
Ууган монголшуулай түүхын
Угаа алдахагүйнь – алтан дэрэ.
Улаан дулаан наран доро
Улам мүнхэрхэнь болтогой !
Ирагуу наран миралзан
Игаажа  эртүүр толорҺондол
Илдам зөөлэхэнөөр энхэрэн
Инаглама янзаар шэртэҺэндэл
Онсоор суранзанда адляар
Олоной сэдьхэл татадаг.
Арад зониие ҺонирхуулҺаар
Алдар ехэтэй Этигэлэв.
Yглөө ,үдэшэ, үдэр бүри
Yндэр нэрэнь үнэршэг лэ!
үүрэй толон мэтэ
Yзэсхэлэнтэ болон мандаг лэ!
НаҺанамнай зула болон
Наартайгаар замыемнай гэрэлтүүлэнхэй,
Мандажа байҺан наранай элшэдэл
Мүнхэ болоҺониинь дэлхэйн!
Дуулим Һайхан дэлхэй дээрэ
Дурасхаал ехэтэйнь дамжаггүй!


     Санданов Ринчин-Доржо Мункоевич
Этигэлэй Хамбада зорюулнаб
Этигэлэй хамбын захяа угэнуудһээ һабагшалан
Эдээхэн мурнуудээ шуһан соогуураа урдуулан
Хамаг нугэлөө урдаа наманшалан мэдэрхэдээ
Хилэнсэг муухайһаа зайлаһан мэтэб элеэр.

Дамба Заяевай хубилгаан гэжэ тодорһон
Даша-Доржо Этигэлэй хамба багшамнай
Сагайнгаа эрхээр дахинаа залараад һуухадань
Саанаһаа нэгэ гун удхатайень ойлгоном.

Замби туби дээр гайхал болон мандаһан
Заяа ехэтэ арбан хоёрдохи хамбамнай
Амитан зондоо жаргал олуулхын тулөөдэ
Анханай тиимэ табисууртай буугаа гэхээр лэ.

Хатуу сагай ерэхые уридлан мэдээд,
Хаалтада яашье хаажа урдихэгуй юм гээд
Аажамаар, ааляар, һуга намшагаа уншаһаар
Абида бурханай орон нютаг руу ошоһониинь тэрэ лэ.

Буруу номтон һуйдхэл хэжэ эхилээд,
Будуулиг муухай аашань бури дэлгэрээд,
Яагаашьегуй, аяараа ябаһан хунуудые
Ямараар зобоожо турмэ шорондо хаяаб даа.

Хамалган хашалганай һурөөтэ тэрэ сагуудта
Хунэй уринэр ами наһантаяа хахасаал даа.
Гэм зэмэгуй хэды олон санаартан
Гурдэлгэдэ орожо, худалаар хардагдан хохидооб даа.

Аминда харша буруу ябадал гаргажа,
Амархан алхалһаар наһанайнгаа эсэстэ бу хурэһээб.
Арюухан сэдьхэлэйм гэрэлтэ хусэлнууд бэелжэ
Ажа байдалай мундэртэ сохюулангуй унгэрһэйб.

Ашата багшынгаа захяа заабарииень һанажа
Альгаа ниилуулэн бишэрэл досоогоо туруулжэ
Хамаг амитанай туһын тулөө болог гээд,
Хэһэн буянаа усөөхэншье һаань зорюулнаб!

Ум маани бад май хум!

Этигэлэй Хамбын мунхэ бэедэ 
Эбтэй хамта мургэжэ 
Энхэ тайбан жаргая! 

05.05.2016.


Базарова Марина Батуевна 
06.01.1990 г.р.
БГУ НГИ 
РБ.Курумканский р-н С. Элысун., ул. Ленина., д.51.
Арбан юhэдэхи зуун жэлдэ 
Алтан энэ дэлхэй дээрэ,
Υлзытэ Добоо нютагта
Улаалзай сэсэглэхэ γедэ арьяа баала маани татан, 

Алдар солото хγн турɵɵ. 
Бγгэдэ буряадай омогорхол болохо 
Ашата ехэ Хамба лама,
Буддын шажанай баялиг болохо Амиды бурхан - Хамба лама.

Олон жэлнγγд ошоо,
Сагшье ондоо болоо,
Сансарын хγрдэ зогсоо
Одоол манайдаа бусаа ашата ехэ Хамба лама. 

Хγхэ мγнхэ тэнгэри доро,
Хγбэн сагаан дэлхэй дээрэ 
Хγн зоной ойлгохогγй таабари
Амиды бурхан Хамба лама.


Бальжинимаев Бадма Баирович


Этигэлэй хамбадаа магтаал үргэнэб 

Сэмүүн сагай сууряан соо төөрихэгүй,
Саг шүүрэн туһалха арга олоһон,
Буддын шажанай ехэ санаартан болон
Буряад орондо ерэжэ мүндэлһэн
Этигэлэй хамбадаа һунажа мүргэнэб.
Эхын умайһаа унаха үедөө
Эрдэмэй эрдэнеэр бодолоо арюудхажа,
Альбан дашууралда абтахагүй зоригтой
Анхан сагай һургаал заяаһан,
Ашата Хамбынгаа үльмыдэ мүргэнэб.

Орон нютагайнгаа баялигай дээжэһээ,
Олон түрэлэй ногоо намааһаа эм найруулжа, 
Аршаан булагуудайнгаа туһыень элирүүлжэ,
Арад зоноо элдэб үбшэнһөө һэргылһэн
Арюун һанаата Хамба ламадаа мүргэнэб.

«Ум маа гуру шаса дара димам суухаа»-
Үдэр бүри Этигэлэй Хамбадаа зальбарнаб,
Нүгэл хилэнсэг, дайн дажар энэ түбидэ
Нэгэтэшье бү үзэгдэг, аза жаргал мандаг,
Агуу багшадаа мүргэнэбди, һүгэдэнэбди.

Будаадын шажанай нюуса тарни шудалжа,
Бэеын мүнхые шухалжа абаһан,
Боди сэдьхэлэй үндэһэ арадтаа хүргэһэн,
Буряад-монголшуудай даган баясаха
Дээдын түрэлтэ хамбадаа зальбарнаб.

Бурханай шухаг һургаалые дэлгэжэ,
Бүгэдэ зондоо ухаанай ошо бадарааһан,
Этигэл, найдалай үрэһэ тариһан,
Нигүүлэсхы сэдьхэлтэ  манай идам,
Этигэлэй хамбадаа доро дохин мүргэнэб.

Ерээдүй сагай амитан зондоо
Бадарагша зулаар замыень гэрэлтүүлһэн,
Байгаа дэлхэйн нюуса оньһыень таажа,
Бүгэдын болбосолой эхиие табиһан,
Этигэлэй хамбадаа магтаал үргэнэб
Тандаа багша, тандаа.

Ум маани бадмай хум
Ум дари дудари суха.
Нажарай эхин hарада,
Налгай маанад hалирhаар,
Шадал хүсэлөө харуулха,
Шархирса шууян тандаа,
Доро дохин байгша hэмди
Тандаа багша, тандаа.
Хоëр жэлэй хугасаа соо,
Хоëр дахин бэрхэнүүд боложо,
Хоëр жэлэй hуудал соо,
Хоëр дахин шадамарнууд боложо
Тандаа багша, тандаа.
Абдарайнгаа ехэ хэшэг,
Аха баян дайдынгаа шэмэг,
Аза талаанайнгаа шэди
Тандаа багша, тандаа
Мүргэл болгон барижа байнабди
Тандаа багша, тандаа.
Бурханай орон дайдатай,
Буян хэшэг баянтай,
Бэрхэ шабинарай буудалтай,
Багшын нэгэ найдалтай
Тандаа багша, тандаа
Доро дохин байнам
Тандаа багша, тандаа.
Хүнэй түрэжэ гараха,
Холын ехэ табилга.
Хүнэй мүндэлжэ гараха,
Дээдэ түбиин табилга.
Ум мани бадмай хум,
Ум дари дудари суха.
Иимэ ехэ хуби заяатай,
Иимэ ехэ түрэл табилантай,
Иимэ ехэ харгы замтай,
Иимэ ехэ жаргалтай
Олоной шэнээн баяртай
Тандаа багша, тандаа,
Баяртайб үнэн зүрхэнhөөнь
Тандаа багша, тандаа.
Хуби заяагаа элирүүлхэмнай – Тандаа!
Хүсэл бодоло хугжөөхэмнай – Тандаа!
Талаан бэлигээ харуулхамнай – Тандаа!
Түрэл ороноо  магтахамнай – Тандаа!
Танда багша, танда,
Танда багша, танда.
Ум мани бадмай хум
Ум дари дудари суха. 

БАСАА Валера    

  
     ИТИГЭЛЭЙ ХАМБЫН ҮРШӨӨЛ
                        (Баллада)
Арад зомни, нүхэдни, харагты даа, 
Анхаржа намайе шагнагты даа.
Иимэ нэгэ һонин ушартай дайралдашабаб –  
Итигэлэй Даша-Доржо хамбатай уулзашабаб.

– Сайн байна, Үндэр түрэлтэ ламбагай!
– Сайн, нүхэр. Ямар шуран шуумгай,
Яаһан зүрхэтэй хүбүүмши,
Яажа намайе оложо ерэбэши?

– Бүхы дэлхэйн улад зониие гайхуулһан,
Буряад нютаг дайдыемнай суурхуулһан
Бодисада болоһон ламбагай тантай
Бурхан намайе уулзуулһан лэ бололтой.

– Юртэмсын нюусаар һонирхоо гүш,
Юумэ намһаа асууха гээ гүш?
Юун тухай һураха гэһэмши, һурыш даа.
– Юрын түрүүшын асуудални иимэл даа.

Хэды болотор даяан бисалгалдаа һуухабта,
Хэзээ, хайшаа, ямар байдал шэлэхэбта?
– Зүндөө минии өөрымнил дуран бэд дөө,
Зуун жэлшье һуугаа һаа, һуухалби дөө. 

– Үзэгдөөгүй юумэнүүд үшөө эндэмнай болохо гү,
Үхэһэн хүнүүд юрэдөө бусажа ерэхэ гү?
– Тобшо тэдыгээр хэлэжэ ойлгуулхаар бэшэ 
Тон орёохон энэшни асуудал гээшэ.

Дандаа юумые ойлгохоёо һэдэһэн хүн,
Дэлхэйн бүхы нюусы мэдэхы шунаһан хүн
Энэ хэрэгтэ бүхы наһаяа зорюулдаг юм,
Эльгэ зүрхөөрөө дурлан орохо ёһотой юм.

Юрын хэрэг энэмнай огто бэшэ юм даа,
Юртэмсын асуудал угаа хүндэ хаюм даа.
Дүүрэн хүсэлдэ, хүнэй бүхы эрмэлзэлдэ
Дуран лэ ганса, сэдьхэлэй дуран лэ туһалдаг.

– Хэрбээ танда үнэн зүрхэнһөө хандаа һаам,
Хараа бодолоо, сэдьхэлээ нээжэ үгөө һаам, 
Хэр энээндэм туһалха арга шадалтайбта,
Хэлэжэ, заажа, ойлгуулжа үгэхэ гээшэбта?

– Би гү? Туһалха гүб, үгы гү гэжэ гү?
Баясан туһалхаб, туһалхаб шамда заатагүй. 
Үргэл мүргэл лэ энээндэ ходо хэрэгтэй юм,
Үнэн зүрхэнһөө этигэжэ ябаха ёһотой юм.

– Хүнүүдые мүнөө танай нюдөөр харахада,
Хүндэлжэ таниигаа, һүгэдэн хандажа байхада,
Хуу юумэн зүбөөр эндэ хэгдэнэ гү,
Хуу булта танай һанаашаар болоно гү?

– Минии бэедэ хандаһан тухай гэжэ гү,
Минии тушаа юрэнхыгөөр хэлэхэдэ гү?
Эндэ ерэхэдээ, би хараха гэһэн хүм,
Эндэхи мүнөөнэй байдалы ойлгохы һэдэһэн хүм.

Минии һанаашаар юумэн болоно гү гэбэл,
Минии захяашаар хэгдэнэ гээшэ гү гэжэ хэлэбэл,
“Үгы” гэнэм. Зарим юумэнэй хэгдээгүй һаа, һайн һэн,
Үлүү тэдые хараагүй һаам, дээрэ һэн,

Бил һаа, олые тад ондоогоор хэхэ һэм,
Байһые һэлгэжэ, зүб мүртэнь оруулха һэм.
Хоёр лэ һанаан хүнэй байдалы хубилгадаг юм – 
“Һайниие хүсэл”, “этигэл найдал” хоёр лэ юм.

Иимэл сэдьхэл улад зондо туһалха,
Иимэл бодолнууд Газар дэлхэйе абарха.
Энээниие хэнээшье ойлгожо ядахаар бэшэ юм даа,
Эдэл үгэнүүды тандаа заяахаар гээшэ бэд даа.

“Дуранаар” эхилээд, “дуранаар” захилаа дүүргэхэм,
Дуранай хүсэн эгээн шанга юм гэжэ хэлэхэм.
Би тандаа, зондоо, туһалхаяа оролдохоб,
Бурханда танайнгаал түлөө зальбаржа байхаб.

Һайн һайхые хүсэжэ, арадни, айладабаб,
Һайгаа алдангүй урагшаа дабшахы үршөөбэб.
Бэеэ гамнаарайгты, жаргал эдлэжэ һуугаарайгты,
Бүгэдөөрэн саашадаа амгалан тайбан байгаарайгты. 
Ум мани бадмээ хум.
Ум дари дудаари дури суха.

2016 оной апрелиин 18

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БАЛЛАДЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Хамбо лама Даша-Доржо Итигэлов разрешил мне задать ему вопросы.
–  Сколько времени можете и намерены находиться в этом состоянии, т.е. в саматхи?   
– В этом состоянии могу находиться столько, сколько сам захочу, хоть сто и более лет.  Это зависит от моего желания.
– Хочу заняться изучением этой и другой важной проблемы. Как вы думаете, возможен ли в наше время приход ушедших с земной жизни людей?
– Ты взялся за очень трудную работу. Ты даже представления не имеешь, как это трудно. Если ты посвятишь этому всю свою жизнь, всю оставшуюся жизнь, любя, то может получиться, должно получиться. Если будешь молиться, то это поможет. Это поможет. Захочу ли помочь я? Помогу.
– Все ли правильно делается у нас по отношению к вашему физическому телу и вообще по вам?
– Когда я пришел, я хотел посмотреть все, что сейчас происходит. Происходит ли так, как я этого хотел?  Нет, многого я хотел бы не видеть. Есть такие вещи, которые мне не понравились. Я бы заметил, что я мог бы сделать очень многое из того, что некоторые пытаются делать, и что-то изменить.
Добро и Вера – вот два слова, которые могут многое изменить. Я завещаю всем, всем эти два слова, эти два понятия. Не нужно быть слишком умным человеком для того, чтобы понять, что они означают. 
В будущем я готов вам помочь. Не теряйте надежду. Знайте, что любовь – то важное, что нужно в этом деле. Молитесь и просите Бога помочь, а я сделаю все, что смогу.
Хочу сказать, что вам нужно сохранить то, что вы имеете, чем владеете. Я вас благословил на хорошие дела. Пусть не иссякнут ваши фантазии и сбудутся ваши мечты. Всегда идите вперед и знайте: то, что вы делаете – это Божье благословение.
Берегите себя. Будьте счастливы.


БАСАА Валерын тобшо намтар 


БАСАА Валера (Дабаев Валерий Цыренович) түмэр сагаан Луу жэлдэ (1940 он) сентябриин 7-до Бүшүүрэй аймагай Шэбэртэ нютагта түрэһэн. Хяагтын 3-дахи интернат-һургуули дүүргэһэнэйнгээ удаа Эрхүүгэй политехническэ институдта орожо, “инженер-металлург по цветным металлам» гэһэн мэргэжэл абаһан. Новокузнецкын алюминиин заводто гурбан жэл мастер-технологоор хүдэлөөд, нютагаа бусажа, Улаан-Үдын ЛВРЗ-дэ хүдэлжэ байтараа сэрэгэй албанда абтагдажа, наһанайнгаа амаралтада гаратараа тэндэ ажаллаһан. 
Хэблэгдэһэн зохёолнуудынь: “Үрмэдэһэн”, очерк (“Байгал”, №5, 1987); “Дондогной, нүхэдни, нютагни”, дурдалга (“Байгал”, №5, 1990); “Прибайкалье”, путеводитель (Улан-Удэ, 1990); “Ванга”, К.Стоянова, баримтата туужа, оршуулга (“Байгал”, № 3-4, 1994); “Байкал-Космос”, сонин, редактор (1996-1998); “Контакты с Запредельным. Опыт исследования энергоинформационных процессов во Вселенной и духовного сознания человека”, книга (Улан-Удэ, 2001); “Учебник жизни. Практическое пособие по формированию своей реальности», книга (Москва, “Амрита-Русь”, 2010); “Этигэнэм”, үхибүүдтэ зорюулһан шүлэгүүд (2011); “Тайлаг тэмээн”, согсолбори (2013); “Александрина”, согсолбори (2015).   


Буряад хүнэй хүбүүмби
                                                                                            Цындыма Бабуева
Абынгаа hаруулхан тоонтодо
Анханай гурим сахижа,
Адуунай бэлшээри дахаhаар
Арбаадхан наhаяа гүйсэлэйб.
Ангирхан шубуунай ганганаае
Аляархан байжа шагнагша hэм,
Агтынгаа хурданиие мэдүүлэн,
Айлайнгаа буусые тойрогшо hэм.
Хүбшэдѳѳ гаража агнахадаа
Хүхын донгодоое дуулагша hэм,
Хүлэгѳѳ табилуулан зорижо,
Хүршындѳѳ хүрэжэ ерэгшэ hэм.
Хүршынгѳѳ арюухан Должодтой
Холшорлон наадажа үнжэгшэ hэм…
Нэгэтэ манайда морилhон
Ламбагайн хэлэhэнэй еhоор
Намайгаа абам шэрэжэ,
Номдо hурахым эльгээгээ hэн.
Алтан ганжарбаа яларуулhан
Агынгаа дасанда хубарагаар
Ашата багшанарай үргэмжѳѳр
Анханайнь гурим сахиhаар,
Энеэдэ ханяадаяа мартажа,
Эрдэмэй гэшхүүрээр дамжажа,
Арюун номой нюдые
Олохо харгыдаа гарабаб.
Олон нүхэдѳѳр хамтадаа
Отошын эрдэмдэ этигэжэ,
Олоной түлѳѳдэ оролдожо,
Буддын шажанай санаартан
Болохын түлѳѳдэ оролдобоб
Эхин шатаяа дүүргэхэдэм,
Эрдэмтэ багшам намайгаа
Хариин тэрэ газар руу,
Холын саhата Түбэд руу
Үреэхэдэжэ мордохуулба
Үндэр гэгээн багшада
Үргэхэдэжэ зорюулба.
Холын тэрэ харгыда
Хоер моритой гарабашьбе,
Хүнэhэ хоолтойш байбашье,
Хариин нютагай дээрмэшэдтэ
Харатай хоротой хулгайшадта
Хүнэhэ, моридоо абтуулаад,
Сүл губиин элhэндэ
Сүхэржэ ангажа ябабашье,
Сохом нэгэл хэзээб даа
Суута Түбэдэй орондо
Хүрэхэл байhанаа мэдэрэн,
Үргэhэ нойргүйшье ябаhаар,
Үлдэхэ зобохыешье үзэhѳѳр,
Үнэн нүхэдэй туhаламжаар,
Үбдэг дээрээ мүлхиhѳѳр
Хүрэжэ ерэбэбди одоошье
Хүн зоной шүтэдэг
Суута мүргэлэй орондо,
Саhата бурханай орондо,
Дээдын бурхадай орондо,
Далай Ламын хүреэндэ.
Энэ үзэсхэлэн диваажанда
Эрдэм номой нюдэ оложо,
Эди шэдиин бэлигтэ hуража,
Буддын дээдэ hургаалай,
Богдо Зонховын номнолой
Эрдэмэй ехэ далайе
Энэ бэеэрээ үзэхэ
Эгээн ехэ талаан
Энэ наhандам тудалдаа.
Арбан найман жэл соо
Агуу номые шудалжа
Далай Ламын үршѳѳлѳѳр
Дооромбо зэргэдэ хүртэбэб.
Нютагаа бусажа баяртай,
Набшагархан hэеы гэртээ
Намайгаа хүлеэжэ байгааша
Наhатайхан эжыхэнээ золгожо,
Наhаараа мүргэжэ ябаhан
Бурхандань хадаг барижа,
Сэдьхэлээ ехээр ханаа  hэм
Абынгаа сэргэдэ мүргэжэ,
Алдахан хадагаа үргэжэ,
Буряад зонойнгоо заншалаар
Буусаяа тойрожо гороолоо hэм…
Номой еhоор арадайнгаа
Амгалан байдалай тулада
Ашата буян үйлэдэжэ,
Арга шэдиин еhоор
Аргалха заяагаа хэрэглэжэ,
Агынгаа дасанда hуугаа hэм…
Сансарын хүрдын эрьеэн соо
Сагай шэрүүн шуурганда
Сохюулан, хамуулан абтажа,
Буруу үзэлтэнэй буhалгаанда
Буряад арадай түрүүшүүл
Буянта лама багшанар
Бултадаа гэмтэн гэгдэжэ,
Холын холо орон руу
Сүлүүлжэ зариманиинь хэhээгдээ,
Харин ехэнхи санаартан
Хороогдожо, зобожо хосороо…
Хойто далайн hэбшээндэ
Хатуу  харьяд доромжололдо
Хамагай муухай зоболонгоор
Хосорхо туйлдаа хүрэбэшье,
Агууехэ Багшын
Ашатай номой  хүсѳѳр,
Арhа мяхаараа хэhэн
Арбан буянай ашаар
Амиды мэндэ сүлэлгэhѳѳ
Амитан зонхон хоертоо
Бусаха талаантай байгдаа даа.
Олон нүхэдѳѳ харида
Орхижо ерээ бэлэйбди,
Нюусаар нелбоhоео аршан
Нарата дэлхэйн хүрьhэндэ
Нюухадажа тэдэнээ булагдаа даа…
Эрьехэ наранай ээлжээндэ
Эдэ нүхэднай тэхэрижэ,
Эхэ нютагтаа мүндэлжэ,
Эдлэхэл байха жаргалаа.
Буряад хүнэй хүбүүмби,
Буурал эхын түрэмэлби,
Буддын шажанай санаартанби,
Бүгэдын амгалан сахигшаби.
Ууган Эхэ дэлхэйдэ
Утааниинь дайнай буураг лэ,
Улад зонойм нютагта
Уужам сэдьхэл диилэг лэ,
УМ МА НИ БАД МЭ ХУМ!
Цыренжапов Александр Буянтуевич 
Начавши путь скитания, 
Везде найдет тебя страдание. 
Так было и так есть
И это далеко не весть,
Мы свободны иль рабы
Наши сердца полны или пусты?
Что значит счастье 
И где начинается ненастье.
Как найти того
Кто даст ответ на все,
Жизни правила просты
Примите их и вы.
Существует древнее учение
Где есть страдание и спасение.
Человек рожден, чтоб умереть
И боль всегда терпеть,
Затем опять родится
Где все также повторится.
Этот цикл образует круг,
Колесо бесконечных мук.
Имеется путь избавления, 
Через Будды наставленья.
Самостоятельно пройдя свой путь, 
Он изложил нам эту суть.
На жизнь влияет Карма, 
Закон порядка по названию Дхарма.
Итог спасения 
Это просветление,
Познаешь ты все так, как есть
И понесешь благую весть.
Все понятно, но как достичь задачу,
А то терплю я неудачу?
Думай делай и стремись,
Живи правильно и мысли
Не ври сосредоточься и прими.
Чтоб избавиться от лжи,
Покажи мне, докажи.
Вот кто достиг таких пределов
Даши-Доржо Итигэлов.
Ко святому не подступает разложение
Не знает тело его гниения.
Могу ли верить я, 
Что говорит мне мой лама?
Можешь и не верить,
Но обязательно проверить.
Наставник дает и направляет
Никто тебя не заставляет.
Учитель только даст совет
На все же тебе искать ответ.

 
Авторизуйтесь, чтобы комментировать