Четверг, 10 мая 2018 23:43

Нютагаймнай сэрэгшэдэй баатаршалгань хэтэдээ мyнхэ

Сталинградай байлдаан 1942 оной июлиин 17-hоо 1943 оной февралиин 2 болотор 200 үдэр ба hүниин туршада таhалгаряагүй yргэлжэлhэн байна. Энэ асари ехэ тулалдаан Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда, бүхы Дэлхэйн 2-дохи дайнда үндэhэн хубилалтын эхи табяа hэн. Германиин 6-дахи, 4-дэхи танкова арминуудай фашис булимтарагшад Сталинград хотые булимтаран эзэлжэ абахын тула хархис шунахайгаар добтолоо. 

Сталинградска (командалагша генерал-полковник А.И. Еременко), Донской (командалагша генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский), Баруун-Урда фронтнуудай (командалагша генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин) сэрэгшэд, илангаяа генерал В.И. Чуйковой ударидаhан 62-дохи арми фашистнуудтай эрэлхэг зоригтойгоор тулалдажа, шанга добтолгыень зогсооhон байгаа. Энэ байлдаанда хоер талаhаа айхабтар ехэ хyсэн – 2,5 миллион сэрэгшэд, 2 мянга шахуу танкнууд, 2 мянга гаран самолет болон бусад ехэ буу зэбсэгүүд хабаадуулагдаhан байдаг. 

Буряад ороноймнай олон тоото сэрэгшэд Волго мүрэнэй эрье дээрэ болоhон асари ехэ байлдаанда хабаадаа. Харин эдээн сооhоо 1450-яад сэрэгшэднай тэндэ баатарай үхэлѳѳр унаhан юм. 
Аймагаймнай нютаг болон сомонуудаар абажа харабал, Сталинградай байлдаанда хабаадаhан сэрэгшэд хэд байгааб гэбэл, иимэ: 
Дээдэ-Хэжэнгын сомон 

Рядовой зэргэтэй Бадмацыренов Жалсан Базарович 1913 ондо Эдэрмэгтэ түрэhэн, 1942 оной июлиин 25-hаа 1945 оной май болотор тyмэр харгын батальоной бүридэлдэ дайлалдаhан. «Шэн зоригой түлѳѳ», «Сталинградые хамгаалhанай түлѳѳ» ба «Германиие илаhанай түлѳѳ» медальнуудаар шагнагдаhан. 

Ахалагша сержант Дугаров Ринчин-Доржо Дугарович (зурагта) 1922 ондо Хѳѳрхэдэ түрэhэн, 1942 оной ноябрьhаа 1943 оной январь болотор Донской фронтын бүридэлдэ дайлалдаhан. Алдар Солын III шатын орденоор, «Сталинградые хамгаалhанай түлѳѳ» ба «Германиие илаhанай түлѳѳ» медальнуудаар шагнагдаhан. 
Рядовой зэргэтэй Манхаев Машан Мункуевич 1916 ондо Хѳѳрхэдэ тyрэhэн, 1942 оной ноябриин 19-hѳѳ 1943 оной февралиин 1 болотор Донской фронтын бүридэлдэ дайлалдаhан. «Сталинградые хамгаалhанай түлѳѳ» ба «Германиие илаhанай түлѳѳ» медальнуудаар шагнагдаhан. 
Рядовой зэргэтэй Моисеев Федор Филиппович 1922 ондо Шэтын областиин Доложино тосхондо түрэhэн, 1942 ондо июлиин 15-hаа августын 15 болотор Сталинградска фронтын бүридэлдэ дайлалдаhан. «Германиие илаhанай түлѳѳ» медаляар шагнагдаhан. 

Рядовой зэргэтэй Павлов Кузьма Петрикеевич 1907 ондо Загарайн аймагай Шэнэ Бэрээн тосхондо түрэhэн, 1941 оной сентябриин 12-hоо 1945 оной апрелиин 20 болотор 42-дохи полкын бүридэлдэ дайлалдаhан. «Дайшалхы габьяагай түлѳѳ» 2 медаляар ба «Сталинградые хамгаалhанай түлѳѳ», «Прагые сүлѳѳлhэнэй түлѳѳ», «Германиие илаhанай тyлoo» медальнуудаар шагнагдаhан. 

Рядовой зэргэтэй Семенов Епифан Сафронович 1907 ондо Загарайн аймагай Шэнэ Бэрээн тосхондо тyрэhэн, 1942 оной ноябриин 19-hoo 1943 оной февралиин 3 болотор Донской фронтын 304-дэхи стрелково дивизиин бyридэлдэ дайлалдаhан. «Сталинградые хамгаалhанай тyлoo» ба «Германиие илаhанай тyлoo» медальнуудаар шагнагдаhан. 

Гвардиин ахалагша сержант Цыбикдоржиев Аюша Жимбеевич 1923 ондо Хooрхэдэ тyрэhэн, 1942 оной августhаа 1945 оной апрелиин 16 болотор 198-дахи гвардейскэ артиллерийскэ полкын бyридэлдэ дайлалдаhан. «Дайшалхы габьяагай тyлoo», «Сталинградые хамгаалhанай тyлoo» ба «Германиие илаhанай тyлoo» медальнуудаар шагнагдаhан. 
I статьягай старшина Цымпилов Палам Цыренович 1919 ондо Хooрхэдэ тyрэhэн, 1942 оной августhаа 1943 оной февраль болотор Сталинградска болон 1944 оной июльhээ 1945 оной майн 9 болотор I Белорусска фронтнуудай бyридэлнyyдтэ дайлалдаhан. Дайшалхы Улаан Тугай орденоор, «Шэн зоригой тyлoo», «Варшавые сyлooлhэнэй тyлoo», «Берлиниие абаhанай тyлoo» ба «Германиие илаhанай тyлoo» медальнуудаар шагнагдаhан.

Бато-Цырен Дугаров

Авторизуйтесь, чтобы комментировать