Четверг, 05 марта 2020 18:34

Описание жизни, жизненного пути человека

10 наhaн - арбан улаан шагай, ургажа ябаhaн улаан бургааhaн, үндыжэ ябаhaн эдир үетэн.
20 наhaн - хорин галзуу шоно, хореод наhaн хольбирхой - харгы haлаа олонтой.
Наhaн эдир залуу, хүсэ шадал мундуу.
30 наhaн - гушан хара гүрөөhэн, хүндэ хүшэрые ойлгохогүй, хүсэ шадал буурахагүй, алишье ажалда сухарихагүй .
40 наhaн - дүшэн амба сар, ажалай амта мэдэдэг, ажалдаа урагшаа зүдхэдэг, дүй дүршэл олодог.
50 наhaн- табин зөөриншэ тахяа, олоhoноо олошоруулдаг, олзоео зөөри болгодог, өөрөөшье эдлээ үгы haa, үри хүүгэдтээ үлөөдэг.
60 наhaн - жаран уршалаа жалга, үбгэрхын заха үзэгдэнэ, үе мүсэ шархирна, духын уршалаа олошорно, дүхэгэршэг болоно
70 наhaн - далан шашаг хэлэн - шашаг үгэ hoнин дээрээ, шараhaн мяхан амтан дээрэ, урданайнгаа сагые дурдана.
80 наhaн - наян хатартай хонин, үhэ зүhэ сайна, ухаан бодол балартана,
ябаха хэрэг үсөөрнэ, ягха-егхо олошорно.
90 наhaн - ерэн дуутай бараан, унтаха хэбтэхэнь удаан, бодохо hyyхань үсөөн,
орон дороо hyyдалтай, орон дээрээ хуримтай.
100 наhaн - зүн заяагүй зүнтэг, морин зүнтэглэхэ - унаганай наадан, хүн зүнтэглэхэ -хүүгэдэй наадан.

Описание жизни, жизненного пути человека на бурятском языке

Авторизуйтесь, чтобы комментировать